Regles del concurs d’Instagram i Facebook  

 
NO ÉS NECESSÀRIA CAP COMPRA PER A ENTRAR O GUANYAR. UNA COMPRA NO AUGMENTA LES POSSIBILITATS DE GUANYAR.  

 

 1. Elegibilitat: El Sorteig (el “Sorteig”) està obert només a aquells que s’inscriguin en la pàgina del sorteig en línia i que tinguin 18 anys a la data d’inscripció. El sorteig només està obert a residents legals de la UE i és nul on el prohibeixi la llei. Els empleats del Club Golf d’Aro (el “Patrocinador”), les seves respectives filials, subsidiàries, agències de publicitat i promoció, proveïdors i els seus familiars directes i/o aquells que viuen en el mateix domicili de cadascun no són elegibles per a participar en el Sorteig. El Sorteig està subjecte a totes les lleis i regulacions federals, estatals i locals aplicables. Nul on estigui prohibit.
  2. Acord amb les regles: En participar, vostè acorda estar totalment incondicional obligat per aquestes regles, i vostè representa i garanteix que compleix amb els requisits d’elegibilitat establerts en el present document. A més, accepta les decisions del Club Golf d’Aro, com a definitives i vinculants pel que fa al contingut. El Sorteig està subjecte a totes les lleis federals, estatals i locals aplicables.
  3. Període del Sorteig: S’acceptaran inscripcions en línia a partir del 2 d’abril de 2020 o al voltant d’aquesta data i fins al 7 d’abril de 2020. Totes les entrades en línia han de ser rebudes abans del 7 d’abril de 2020 a les 11:59PM CET.
  4. Com participar: La participació en el Sorteig ha de realitzar-se seguint les instruccions dels comptes del Club Golf d’Aro Instagram https://www.instagram.com/golfdaro/ i Facebook https://www.facebook.com/golfdaro, responent a la pregunta i etiquetant a un amic en la xarxa corresponent. La inscripció ha de complir tots els requisits del sorteig, segons l’especificat, per a ser elegible per a guanyar un premi. Les participacions que no estiguin completes o no s’ajustin a les regles o especificacions poden ser desqualificades a discreció del Club Golf d’Aro. Només es pot participar una vegada i s’ha d’emplenar la informació sol·licitada. No podrà participar més vegades de les indicades utilitzant diverses adreces de correu electrònic, identitats o dispositius en un intent d’eludir les regles. Si utilitza mètodes fraudulents o intenta eludir les regles, el seu enviament pot ser eliminat a discreció de Club Golf d’Aro.
  5. Premis: Els guanyadors rebran 1 Green Fee per a 1 persona per guanyador (valorat en 89 euros). El valor real/valorat pot variar en el moment del lliurament del premi. Els detalls del premi seran determinats únicament pel Patrocinador. No es permet la substitució del premi per diners en efectiu o un altre tipus de premi, excepte a discreció del Patrocinador. El premi és intransferible. Tots i cadascun de les despeses relacionades amb el premi, incloent sense limitació tots i cadascun dels impostos federals, estatals i/o locals seran responsabilitat exclusiva del guanyador. No es permet la substitució del premi o la transferència/assignació del premi a uns altres o la sol·licitud de l’equivalent en efectiu per part dels guanyadors. L’acceptació del premi constitueix un permís perquè el Club Golf d’Aro utilitzi el nom, la imatge i la participació del guanyador amb finalitats publicitaris i comercials sense més compensació, tret que la llei el prohibeixi.
  6. Les probabilitats de guanyar depenen del nombre d’entrades elegibles rebudes.
  7. Selecció i notificació del guanyador: Els guanyadors del Sorteig seran seleccionats en un sorteig a l’atzar sota la supervisió del Patrocinador. Es notificarà als guanyadors per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic amb la qual es van inscriure en el Sorteig dins dels cinc (5) dies següents a la selecció del guanyador. Club Golf d’Aro no es responsabilitza que el guanyador no rebi les notificacions a causa de la configuració de seguretat dels guanyadors (spam, correu escombraries o uns altres) o que els guanyadors proporcionin informació de contacte incorrecta o que no funcioni. Si no es pot contactar amb el guanyador seleccionat, no és elegible, no reclama el premi en un termini de 15 dies a partir del moment en què es va enviar la notificació del premi, o no retorna a temps una declaració completa i executada i els alliberaments que es requereixin, el premi pot perdre’s i se seleccionarà un guanyador alternatiu. La recepció per part del guanyador del premi ofert en aquest Sorteig està condicionada al compliment de totes i cadascuna de les lleis i regulacions federals i estatals. QUALSEVOL VIOLACIÓ D’AQUESTES REGLES OFICIALS PER PART DE QUALSEVOL GUANYADOR (A DISCRECIÓ EXCLUSIVA DEL PATROCINADOR) RESULTARÀ EN LA DESQUALIFICACIÓ D’AQUEST GUANYADOR COM A GUANYADOR DEL SORTEIG I TOTS ELS PRIVILEGIS COM A GUANYADOR ES DONARAN PER ACABATS IMMEDIATAMENT.
  8. Drets atorgats per vostè: En introduir aquest contingut, vostè entén que [Club Golf d’Aro, qualsevol persona que actuï en nom de Club Golf d’Aro, o els seus respectius titulars d’una llicència, successors i cessionaris tindrà el dret, on ho permeti la llei, sense cap altre avís, revisió o consentiment per a imprimir, publicar, emetre, distribuir i utilitzar, a tot el món en qualsevol mitjà de comunicació conegut ara o en el futur a perpetuïtat i a tot el món, la seva participació, incloent, sense limitació, la participació i el nom del guanyador, retrat, imatge, veu, semblança, imatge o declaracions sobre el Sorteig, i informació biogràfica com a notícies, publicitat o informació i amb finalitats comercials, publicitaris, de relacions públiques i promocionals sense major compensació.
  9. Condicions: Club Golf d’Aro es reserva el dret, a la seva sencera discreció, de cancel·lar, finalitzar, modificar o suspendre el Sorteig en cas que (a la seva sencera discreció) un virus, un error, una intervenció humana no autoritzada, un frau o altres causes fora del seu control corrompin o afectin l’administració, la seguretat, l’equitat o la correcta realització del Sorteig. En tal cas, Club Golf d’Aro podrà seleccionar als destinataris de totes les participacions elegibles rebudes abans i/o després (si escau) de l’acció empresa per Club Golf d’Aro. Club Golf d’Aro es reserva el dret, a la seva sencera discreció, de desqualificar a qualsevol persona que manipuli o intenti manipular el procés d’inscripció o el funcionament del Sorteig o del lloc web o que violi aquests Termes i Condicions. Club Golf d’Aro té el dret, a la seva sencera discreció, de mantenir la integritat del Sorteig, d’anul·lar els vots per qualsevol motiu, incloent, però sense limitar-se a això, les entrades múltiples del mateix usuari des de diferents adreces IP, les entrades múltiples des del mateix ordinador que excedeixin el permès per les regles del sorteig, o l’ús de bots, macros o scripts o altres mitjans tècnics per a participar. Qualsevol intent per part d’un participant de danyar deliberadament qualsevol lloc web o soscavar el funcionament legítim del sorteig pot constituir una violació de les lleis penals i civils i, en cas que es produeixi tal intent, Club Golf d’Aro es reserva el dret de reclamar danys i perjudicis a qualsevol persona en la mesura en què ho permeti la llei. En participar en el Sorteig, vostè accepta rebre periòdicament butlletins informatius per correu electrònic de Club Golf d’Aro. Pot optar per no rebre aquesta comunicació en qualsevol moment fent clic en l’enllaç de cancel·lació de la subscripció en el butlletí informatiu.
  10. Limitació de responsabilitat: En participar, vostè accepta eximir a Club Golf d’Aro i a les seves filials, afiliades, agències de publicitat i de promoció, socis, representants, agents, successors, cessionaris, empleats, funcionaris i directors de qualsevol responsabilitat, malaltia, lesió, mort, pèrdua, litigi, reclamació o mal que pugui ocórrer, directa o indirectament, ja sigui per negligència o no, de (i) la participació d’aquest participant en el sorteig i/o la seva acceptació, possessió, ús o mal uso de qualsevol premi o qualsevol porció d’aquest, (ii) falles tècniques de qualsevol tipus, incloent però no limitant-se al mal funcionament de qualsevol computadora, cable, xarxa, maquinari o programari; iii) la falta de disponibilitat o inaccessibilitat de qualsevol transmissió o servei telefònic o d’Internet; iv) la intervenció humana no autoritzada en qualsevol part del procés d’inscripció o de la Promoció; v) els errors electrònics o humans que puguin produir-se en l’administració de la Promoció o en la tramitació de les inscripcions.
  11. Controvèrsies: AQUEST CONCURS ES REGEIX PER LES LLEIS D’ESPANYA I CATALUNYA, SENSE PERJUDICI DE LES NORMES DE CONFLICTE DE LLEIS. Com a condició per a participar en aquest Sorteig, el participant accepta que totes les disputes que no puguin resoldre’s entre les parts, i les causes d’acció que sorgeixin o estiguin relacionades amb aquest Sorteig, es resoldran individualment, sense recórrer a cap mena d’acció col·lectiva, exclusivament davant un tribunal situat a Catalunya que tingui jurisdicció. A més, en qualsevol disputa d’aquest tipus, sota cap circumstància es permetrà al participant obtenir premis per, i per la present renúncia a tots els drets de reclamar danys punitius, incidentals o conseqüents, incloent els honoraris raonables dels advocats, que no siguin les despeses reals de butxaca del participant (és a dir, els costos associats amb la participació en aquest Sorteig), i el participant a més renúncia a tots els drets que els danys es multipliquin o augmentin.
  12. Política de privacitat: La informació enviada amb una participació està subjecta a la Política de Privacitat que s’indica en el Lloc web del Club Golf d’Aro.
  13. Llista de guanyadors: Per a obtenir una còpia del nom del guanyador o una còpia d’aquestes Regles Oficials, enviï la seva sol·licitud per correu juntament amb un sobre amb segell i adreça a: Club Golf d’Aro, Urbanització Mes Nou, s/n, Platja d’Aro / Santa Cristina d’Aro, Costa Brava, Girona, Espanya. Les sol·licituds han de rebre’s a tot tardar el 15 d’abril de 2020.
  14. Patrocinador: El patrocinador del Sorteig és el Club Golf d’Aro, Urbanització Mes Nou, s/n, Platja d’Aro / Santa Cristina d’Aro, Costa Brava, Girona, Espanya.
  AQUESTA PROMOCIÓ NO ESTÀ DE CAP MANERA PATROCINADA, RECOLZADA O ADMINISTRADA PER, O ASSOCIADA AMB INSTAGRAM O FACEBOOK.
 2.